آچیک ماوی در مدیریت درد خدمات تخصصی را ارائه می دهد که شامل برنامه ریزی ارزیابی، درمان و مدیریت، و نیز درمان گروهی و فردی به بیماران و خانواده های آنها است. این خدمات همچنین به سایر کارکنان و سازمان های خارجی در ارتباط با جنبه های روحی...Read more

AÇIKMAVİ Solution Center : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. All Rights Reserved.